0
May 4, 2020

แถบตรวจน้ำตาล ยี่ห้อ VivaChek แบรนด์สหรัฐอเมริกา

  • แถบตรวจน้ำตาล จำนวน 2 กล่อง 50 แถบ (แยกบรรจุฟรอยด์)
  • เข็ม 50 ชิ้น

ได้รับมาตรฐาน CE

แถบตรวจแยกบรรจุฟรอยด์ ง่ายต่อการใช้งานและเก็บรักษา